معجزه تدوین، اندروید، آموزش تدوین، اینشات، مهارتی، رسانه ای، مسعود خان محمدی، مدرسه راه، حسینیه هنر