مبانی اقتصاد، اقتصاد مردمی، مرتضی فیروز آبادی، میثم ظهوریان، مهدی موحدی بک نظر، روح الله ایزدخواه،